Czuwanie modlitewne za życie

CZUWANIE MODLITEWNE ZA ŻYCIE
Na początku roku liturgicznego 2010/2011 27 listopada 2010

SCHEMAT LITURGII
proponowanej przez
Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
oraz Papieską Radę ds. Rodziny

 
Czuwanie można celebrować następujący sposób:
a) wystawienie Najświętszego Sakramentu i następnie Nieszpory
b) Nieszpory i na koniec błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
 

PIERWSZY WARIANT NABOŻEŃSTWA
 Figura Matki Bożej (Brzemienna) ustawiona obok ołtarza i oświetlona. Ze względu na Adwent nie zaleca się stosowania kwiatów.

I. Wejście procesjonalne ze śpiewem Rorate coeli (Niebiosa rosę...)
Po przybyciu do ołtarza uroczyście przynosi się Najświętszy Sakrament. Mogą towarzyszyć dzieci ze świecami i lampionami. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Następuje wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).
Adoracja w ciszy przez krótki czas. Celebrans udaje się na miejsce przewodniczenia i rozpoczyna I Nieszpory I Niedzieli Adwentu.

II. Nieszpory
Modlitwa Nieszporów według Brewiarza. W homilii należy ukazać sens czuwania na początku roku liturgicznego (schemat homilii w aneksie). Po Nieszporach celebrans przychodzi przed ołtarz i adoruje Najświętszy Sakrament przez krótki czas w ciszy.
III. Prośby (załącznik)
Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

a) Czytanie (Rdz 3,9-15).

b) Śpiew Ave Maris Stella (Zdrowaś bądź Maryjo...).

c) Wstęp do medytacji, medytacja i modlitwa różańcowa - tajemnice radosne.

Medytacja i Różaniec (każda dziesiątka) według następującego schematu:
-fragment z Ewangelii,
-chwila adoracji, medytacji, próśb osobistych w ciszy,

- dziesiątka Różańca. Zaleca się podzielić tajemnice pomiędzy różne osoby lub grupy
osób (rodzice oczekujący dziecka, chore dziecko z rodzicami, cała rodzina z dziećmi,
dziadkowie z wnukami, nauczyciele),
-chwila ciszy i modlitwa celebransa na zakończenie.

Po zakończeniu modlitwy różańcowej następuje zakończenie czuwania, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i repozycja.

d) błogosławieństwo i repozycja.


Po krótkiej przerwie celebrans podchodzi do ołtarza i czyta modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki "Evangelium vitae" (załącznik), a następnie udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
- wprowadzenie: módlmy się przez wstawiennictwo Maryi, żeby przedstawiła naszą modlitwę swojemu Synowi, który jest Życiem świata,
- modlitwa z "Evangelium vitae",
-śpiew O zbawcza Hostio,
- modlitwa,
-błogosławieństwo,
- Akty uwielbienia,*
- repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie - wszyscy powtarzają)

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!

 
*   *   *

DRUGI WARIANT NABOŻEŃSTWA

I. Wejście procesjonalne z figurą Najświętszej Maryi Panny
Zaleca się, aby w procesji uczestniczyli w miarę możliwości wszyscy wierni lub przynajmniej większość. O ile to możliwe w procesji jest niesiona figura Matki Bożej Brzemiennej. Procesja rozpoczyna się w kruchcie kościoła (lub tuż przed wejściem albo z najbliższego kościoła) i zmierza do ołtarza. Procesja ma charakter ekspiacyjny za grzechy przeciwko życiu. Można śpiewać litanię loretańską dodając okolicznościowe wezwania i prośby.

a) Wezwanie do modlitwy.
b) Procesja ze śpiewem litanijnym.
Po przybyciu do ołtarza figurę Matki Bożej umieszcza się na odpowiednio przygotowanym miejscu obok ołtarza. Można zaśpiewać Salve Regina lub inną pieśń Maryjną. Można okadzić figurę. Dzieci mogą umieścić obok figury świece i lampiony. Ze względu na okres liturgiczny nie zaleca się stosowania kwiatów.
c) Pozdrowienie celebransa.
d) Czytanie biblijne (Rdz 3,9-15.).
e) Śpiew (pieśń Maryjna).
f) Krótkie słowo, wprowadzenie do Czuwania (Wigilii).

II. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
Przyniesieniu Najświętszego Sakramentu mogą towarzyszyć dzieci ze światłem. Śpiewa się odpowiednią pieśń. Wystawienie Najświętszego Sakramentu zgodnie z rytuałem, ze śpiewem Ave verum (Bądźże pozdrowiona).
a) Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okadzenie

b) Śpiew: Bądźże pozdrowiona
Celebrans udaje się w ciszy na miejsce przewodniczenia. Odmawia się różaniec -
tajemnice radosne.

c) Medytacja fragmentów Ewangelii i różaniec
Rozpoczyna się medytacja tajemnic radosnych zgodnie ze schematem:
ˇ czytanie fragmentu Ewangelii,
ˇ chwila ciszy,
ˇmedytacja, adoracja osobista,
ˇ dziesiątka różańca. Zaleca się, żeby pierwszą tajemnicę odmawiali rodzice, którzy
oczekują na narodziny dziecka; tajemnicę drugą może odmówić dziecko chore lub
niepełnosprawne ze swymi rodzicami; trzecią tajemnicę rodzina z dziećmi, czwartą
dziadkowie z wnukami, piątą nauczyciele,
ˇ chwila ciszy i modlitwa na zakończenie.

d) Prośby
(załącznik)
Przed Najświętszym Sakramentem w sposób uroczysty przedstawia się akty uwielbienia.

ˇ chwila ciszy,
ˇ prośby; mogą mieć formę litanijną,
ˇadoracja i modlitwa osobista w ciszy.

Przed Najświętszym Sakramentem rozpoczyna się kolejna część czuwania od modlitwy
do Pana Życia. Po tej modlitwie wszyscy siadają.

e) Nieszpory
Jako hymnu można użyć "Rorate Coeli". W homilii należy podkreślić sens Czuwania modlitewnego za życie.

f) Zakończenie Wigilii i błogosławieństwo
Tuż przed błogosławieństwem odmawia się modlitwę Sługi Bożego Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae (załącznik).
-śpiew O zbawcza Hostio,
- modlitwa.
-błogosławieństwo,
- akty uwielbienia,*
- repozycja.

* Akty uwielbienia (celebrans czyta każde wezwanie - wszyscy powtarzają)
Niech będzie Bóg uwielbiony!
Niech będzie uwielbione święte Imię Jego!
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!
Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!
Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!
Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!
Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!
Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!
Niech będzie pochwalone jej święte i Niepokalane Poczęcie!
Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!
Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!
Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych!
 
Załącznik 1

MODLITWA SŁUGI BOŻEGO JANA PAWŁA II
Z ENCYKLIKI EVANGELIUM VITAE
 

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet - ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.

(Jan Paweł II, Evangelium vitae,105)


Załącznik 2

PROŚBY NA MODLITEWNE CZUWANIE DLA ŻYCIA
 

Módlmy się do Boga Ojca Życia i Źródła miłosierdzia
- Panie, miej miłosierdzie dla nas, którzy zgrzeszyliśmy przeciw życiu
Ty nas utkałeś w łonie naszych matek
- Uchroń wszystkie dzieci od momentu poczęcia
Twój Syn przez swoje wcielenie i narodzenie z Maryi Dziewicy dał godność każdemu życiu ludzkiemu
- Udziel nam światła, abyśmy uznali godność każdego człowieka od momentu poczęcia
Ty stworzyłeś rodzinę i uświęciłeś małżeństwo
- Udziel nam daru mądrości, abyśmy uznali, że miłość, która jest źródłem życia znajduje swoje wypełnienie w małżeństwie i zrozumieli, że hormonalne środki antykoncepcyjne mogą zabić rozpoczynające się życie
- Prosimy Cię aby skończyły się manipulacje i niszczenie zarodków w klinikach
- Pomóż nam przeciwstawiać się niesprawiedliwym prawom, które pozwalają na

Ty jesteś źródłem wiedzy i mądrości
Ty jesteś Panem i Rządcą świata
zabijanie niewinnych (bezbronnych). Spra,w aby sprawujący władzę odważnie stali na straży życia.
Panie Jezu, Tu kochałeś chorych
- Pomóż rodzicom, których oczekiwane dziecko jest ciężko chor,e aby je kochali i pozwolili mu się narodzić.
Panie Jezu, Ty uzdrawiałeś chorych
- Wspomagaj lekarzy, aby byli strażnikami życia szczególne zaś chorych dzieci przed i zaraz po ich urodzeniu.
Panie Ty jesteś Miłością i Miłosierdziem
- Udziel łaski nawrócenia i przebaczenia wszystkim, którzy działali przeciw niewinnemu życiu. Uzdrów ich swoją łaską.


Załącznik 3

SCHEMAT HOMILII

1. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz (Ps 8,5). Od zawsze człowiek pyta się o sens życia.
2. Chrystus, nowy Adam, już w samym objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie (GS 22). Tajemnica Bożego Narodzenia, którą będziemy świętować wkrótce, jest wielkim "tak" Boga dla życia człowieka. Syn Boży, przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. (GS 22) Urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas. (GS 22).
3. Obecnie w sposób szczególny Kościół poczuwa się do obowiązku użyczenia z tą samą odwagą swego głosu. W ten sposób jest stanowczym i jednoznacznym potwierdzeniem wartości ludzkiego życia i jego nienaruszalności, a zarazem żarliwym apelem skierowanym w imię Boże do wszystkich i do każdego: szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu - każdemu życiu ludzkiemu! (EV 5).
4. Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi (EV 42). To prawo i obowiązek każdego człowieka. Podmiotem niezastąpionym tego prawa i zadania jest rodzina, która jest "sanktuarium życia".
5. To zadanie streszcza się w celebrowaniu Ewangelii Życia podczas modlitwy osobistej, liturgii oraz celebrowaniu sakramentów. Przede wszystkim jednak celebrowanie Ewangelii Życia powinno się realizować w życiu codziennym jako dar za samego siebie. (por. EV 83-86, 87-91). Szczególnym tego momentem jest zadanie promowania kultury życia, gdzie lud życia (por. 78-79) w swej różnorodności jest wezwany do służby społeczeństwu.
6. Modlitewne czuwanie dla poczętego życia ma być krzykiem całej ludzkości, który się wznosi do Boga Ojca, dawcy wszelkiego dobra, aby każde życie ludzkie było szanowane, chronione i kochane. 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja