TRIDUUM
TRIDUUM
PRZED ŚWIĘTEM
BŁ. MARII LUIZY MERKERTDzień pierwszy (11 listopada)

Wezwania do błogosławionej Marii Luizy

P. Błogosławiona Mario Luizo, wprowadzałaś Ewangelią w życie w sposób radykalny. Życie według Ewangelii jest życiem świętych, dlatego naocni świadkowie Twojego życia nie mieli wątpliwości, iż jesteś w domu Ojca. Orędujesz za nami, wypraszasz nam pomoc Wszechmocnego, nade wszystko zaś łaskę, nasze życie stało się ofiarą miłą Bogu. Prosimy o Twoje wstawiennictwo:


Błogosławiona Mario Luizo, otwierająca się na tajemnicze działanie łaski Bożej i wiernie odpowiadająca na głos Chrystusa,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, przepełniona radosną świadomością spełniania woli Bożej,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, realizująca prawdziwą miłość bliźniego w codziennym życiu, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, miłująca biednych, opuszczonych i pragnąca leczyć chore członki cierpiącego Chrystusa,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, wytrwale i z radością służąca wszystkim w ukryciu,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, cierpliwie znosząca lekceważenie i pogardę,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, ufająca Opatrzności Bożej i z nadzieją patrząca w przyszłość,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, odważnie pokonująca przeszkody i wdzięczna Bogu za nowe trudności,
W. Módl się za nami
P. Błogosławiona Mario Luizo, w łączności z Kościołem troszcząca się o wewnętrzne i ze¬wnętrzne sprawy Zgromadzenia,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, przez życie w duchu ośmiu błogosławieństw będąca wzorem dla dziewcząt decydujących się na służbę potrzebującym,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, spalająca się jak świeca w służbie miłości,
W. Módl się za nami.
P. Błogosławiona Mario Luizo, łącząca radosne Te Deum z dziękczynnym Magnificat,
W. Módl się za nami.
P. Boże w Trójcy jedyny, pomóż nam, aby nasze wspólnoty nieustannie stawały się miejscem gościnności i domami miłosierdzia dla chorych, starszych, maluczkich oraz wszystkich dotkniętych różnymi formami odrzucenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
Modlitwa o kanonizację
błogosławionej Marii Luizy Merkert

Boże, bogaty w miłosierdzie wobec nas ludzi, dziękujemy Ci za dar życia i charyzmat błogosławionej Marii Luizy Merkert, za jej służbę chorym ubogim, za jej bezgraniczne umiłowanie Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w każdym człowieku.
Pomóż nam również w dzisiejszych czasach ostrzegać cierpiącego Syna Twojego w ludziach chorych, opuszczonych, zdegradowanych w swoim człowieczeństwie.
Niech chrześcijańskie dzieło miłosierdzia, które zapoczątkowała błogosławiona Matka Maria, stanie się naszym życiem. Niech jej przykład przynagla as do świadczenia wobec potrzebujących o Twojej niezmierzonej miłości oraz nieskończonym miłosierdziu.
Prosimy Cię o łaskę kanonizacji, abyśmy w ten sposób jeszcze lepiej mogły zobaczyć przykład żywej Ewangelii wiodącej nas przez służbę i chrześcijańskie życie do świętości.
Za jej przyczyną błagamy Cię również, Wszechmogący Boże, o dar nowych powołań zakonnych to służby najmniejszym oraz o szczególną łaskę... przez Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.
Maryjo, prosimy również o Twoje przemożne wstawiennictwo u Boga, o cud i o rychłą kanonizację tej, która w Twojej szkole kształtowała swą duszę, by być wierną i prawdziwą Oblubienicą Chrystusa.

3 razy: Błogosławiona Mario Luizo – módl się za nami.

P. Niech nas błogosławi i strzeże z Dzieciątkiem Panna Maryja.
W. Amen.


Dzień drugi (12 listopada)

Wezwania do błogosławionej Marii Luizy (jak: dzień 1),

P. Boże miłosierny, który kierujesz naszymi losami, udziel pokoju, którego świat dać nie może; przede wszystkim pokoju z Tobą, ze sobą samą(ymi) ; bliźnimi. Niech ten pokój w nas pozostanie. Błogosław naszą wspólną pracę, by wszystkie siostry (wszyscy) chętnie, z radością wypełniały(li) obowiązki powołania i unikały(li) okazji do grzechu. Składamy nasz los Twoje ręce. Wysłuchaj naszą modlitwę i udziel wszelkiego dobra w obfitości. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Modlitwa o kanonizację, (jak: dzień 1)

P. Niech nas błogosławi i strzeże z Dzieciątkiem Panna Maryja. W. Amen.


Dzień trzeci (13 listopada)

Wezwania do błogosławionej Marii Luizy, (jak: dzień 1),

P. Miłosierny Ojcze, nasze siły pragniemy poświęcić jedynie dla chwały Serca Jezusowego i zawsze dążyć będziemy do tego, by w naszym Zgromadzeniu rozkwitały coraz bardziej cnoty, których wymagają nasze święte śluby. Chcemy wzrastać w szczerej miłości Twego Syna i bliźnich, w pokoju i zgodzie, w serdecznym współczuciu z ubogimi i chorymi, we wzajemnej cierpliwości, w pełnym miłości znoszeniu duchowych i fizycznych ułomności, w wielkim samozaparciu - w myśl słów Chrystusa Pana, że tylko gwałtownicy posiądą królestwo niebieskie.

W. Świadome własnych błędów, uczymy się od Serca Jezusowego ze szczególną cierpliwością znosić słabości naszych bliźnich, aby już tu, na ziemi, naszą nagrodą był pokój wewnętrzny i zewnętrzny, a kiedyś pokój wieczny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa o kanonizację, (jak: dzień 1)

P. Niech nas błogosławi i strzeże z Dzieciątkiem Panna Maryja.
W. Amen.


Święto bł. Marii Luizy Merkert
14 listopada

Litania do błogosławionej Marii Luizy

Do prywatnego odmawiania

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Święta Maryjo, — módl się za nami.
Święty Józefie, — módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska,

Święci Kosmo i Damianie, — módlcie się za nami.

Błogosławiona Mario Luizo Merkert, — módl się za nami.
Współzałożycielko naszego Zgromadzenia,
Wielka kobieto Śląska,
Córko Św. Elżbiety,

Matko ubogich,

Aniele dobroci,

Perło w koronie ludu śląskiego,

Posłuszna Kościołowi,
Miłująca modlitwę,
Wsłuchana w głos Ducha Świętego,
Wiernie trwająca przy Bożym Sercu,

Prekursorko opieki ambulatoryjnej i stacji Caritas,
Pielęgnująca chorych,
Karmiąca głodnych,
Troszcząca się o dzieci,
Czuwająca przy konających,
Spełniająca najprostsze posługi,

Służąca w radosnym oddaniu,
Niosąca miłosierdzie,
Pielęgnująca rannych żołnierzy,
Otwarta na ludzi innych wyznań,

Niosąca innym Chrystusa,
Nieugięta w przeciwnościach,
Mężna w cierpieniu,
Zmagająca się z niesprawiedliwością,

Zdolna do poświęceń,
Z optymizmem patrząca w przyszłość,
Nie licząca na pochwały,
Sumienna w obowiązkach,
Wyzwalająca dobro w innych,
Pokonująca zło miłością,
Pokorna i przebaczająca,
Wyrozumiała i łagodna,
Śląska samarytanko,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, — przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, —     wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, —     zmiłuj się nad nami.

P. Módlmy się: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty błogosławionej Marii Luizie, dziewicy, udzieliłeś łaski naśladowania Chrystusa w służeniu biednym i chorym, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem i wstawiennictwem, wiernie wypełnia­jąc wolą Ojca Niebieskiego i chętnie wykonując dzieła miłości, zasłużyły na przyjęcie do grona bło­gosławionych w Twoim królestwie. Przez Chrystu­sa, Pana naszego.

W. Amen.

Modlitwa za chorych
P. Boże, którego jedyny Syn wziął na siebie ubóstwo i słabość wszystkich ludzi, ukazując przedziwną wartość cierpienia, błogosław chorym, by wśród cierpień i niedostatku nie czuli się osamotnieni, lecz złączeni z Chrystusem, najlepszym lekarzem ciał i dusz, niech cieszą się Twoją pociechą obiecaną strapionym. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

Modlitwa o ducha miłości
P. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy wpa¬trzone w przykład bł. Marii Luizy, której dałeś łaską naśladowania Chrystusa w służbie biednym i ubo¬gim, chętnie wykonywały dzieła miłości wobec chorych i potrzebujących i przez to mogły zasłużyć na nagrodą wieczną w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.

Modlitwa o kanonizację, (jak: dzień 1),

P. Niech nas błogosławi i strzeże z Dzieciątkiem Panna Maryja.
W. Amen.Na podstawie:
Venite ad me. Modlitewnik Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.
Nihil obstat
Poznań, dnia 3 kwietnia 2013 roku
/-/ Ks. kanonik dr Michał Tschuschke, cenzor

Imprimatur
Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 roku N. 1476/2013

/-/ Biskup Grzegorz Balcerek, Wikariusz Generalny
/-/ Ks. dr Piotr Garstecki, Notariusz Kurii

Redakcja i korekta: Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126099 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja