Dekrety dot. kultu


I. DEKRETY
zatwierdzające
wspomnienie liturgiczne

bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy


Dla diecezji opolskiej

 

 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 156/08/L

OPOLIENSIS

Instante Excellentissimo Domino Alphonso Nossol, Episcopo Opoliensi, litteris die 1 decembris 2007 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, perlibenter concedimus ut in Calendarium proprium eiusdem dioecesis inseri valeat celebratio Beatae Mariae Aloisiae Merkert, virginis, quotannis die 14 novembris gradu memoriae peragenda.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die  18 iulii 2008.

 

(+ Albertus Malcolm Ranjith)

Archiepiscopus a Secretis

(P. Antonius Ward, S.M.) Subsecretarius

 

 


 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 156/08/L

 

DLA DIECEZJI OPOLSKIEJ

Na prośbę Jego Ekscelencji Alfonsa Nossola, biskupa opolskiego, wyrażoną w liście z dnia 1 grudnia 2007 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI chętnie zezwalamy, aby do kalendarza własnego tejże diecezji wprowadzić obchód bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, dnia 14 listopada w randze wspomnienia obowiązkowego.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia  18 lipca 2008 r.

 (+ Albert Malcolm Ranjith)

Arcybiskup Sekretarz

                                                                             (o. Antoni Ward, S.M.)       
                                                                                                                Podsekretarz

*  *  *  


Dla archidiecezji katowickiej


CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM


Prot. 1349/07/L

KATOVICENSIS

Instante Excellentissimo Domino Damiano Zimoń, Archiepiscopo Katovicensi, lit-teris die 19 novembris 2007 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, perlibenter concedimus ut in Calendarium proprium eiusdem archidioecesis inseri valeat celebratio Beatae Mariae Aloisiae Merkert, virginis, quotannis die 14 novembris gradu memoriae ad libitum peragenda.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 26 aprilis 2008.

(+ Franciscus Card. Arinze)

Praefectus

 

(+ Albertus Malcolm Ranjith)

Archiepiscopus a Secretis

 

 

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 1349/07/L

 

DLA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

 

Na prośbę Jego Ekscelencji Damiana Zimonia, arcybiskupa katowickiego, wyrażoną w liście z dnia 19 listopada 2007 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI chętnie zezwalamy, aby do kalendarza własnego tejże archidiecezji wprowadzić obchód bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, dnia 14 listopada w randze wspomnienia dowolnego.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia  26 kwietnia 2008 r. 

(+ Franciszek kard. Arinze)

Prefekt

(+ Albert Malcolm Ranjith)

Arcybiskup Sekretarz


*  *  *

Dla archidiecezji wrocławskiej
 

CONGREGATIO DE CULTU DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. 944/08/L
VRATISLAVIENSIS 

Instante Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Mariano Gołębiewski, Ar-chiepiscopo Vratislaviensi, litteris die 14 augusti 2008 datis, vigore facultatum huic Congregationi a Summo Pontifice BENEDICTO XVI tributarum, perlibenter con-cedimus ut in Calendarium proprium eiusdem archidioecesis inseri valeat celebratio Beatae Mariae Aloisiae Merkert, virginis, quotannis die 14 novembris gradu memo-riae ad libitum peragenda.

Contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die  28 octobris 2008.

( + Franciscus Card. Arinze)

Praefectus

 

( + Albertus Malcolm Ranjith)

Archiepiscopus a Secretis


 


KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. 944/08/L

 

DLA  ARCHIDIECEZJI  WROCŁAWSKIEJ

 

Na prośbę Jego Ekscelencji Mariana Gołębiewskiego, arcybiskupa wrocławskiego, wyrażoną w liście z dnia 14 sierpnia 2008 r., mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża BENEDYKTA XVI chętnie zezwalamy, aby do kalendarza własnego tejże archidiecezji wprowadzić obchód bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy, dnia 14 listopada w randze wspomnienia dowolnego.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia  28 października 2008 r. 

(+ Franciszek kard. Arinze)

Prefekt

(+ Albert Malcolm Ranjith)
Arcybiskup Sekretarz Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - Dokumenty Stolicy Apostolskiej


1. Diecezja Opolska


2. Archidiecezja Katowicka

3. Archidiecezja Wrocławska

 

*   *   *


II. Odpowiedź Sekretarza Kongregacji
w sprawie starań
 
o wpisanie wspomnienia bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy,
do kalendarza liturgicznego diecezji polskich


KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO

I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. n. 20/11/L

Watykan, 16 lipca 2011 r.

 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów otrzymała list od Waszej Ekscelencji, w którym zwraca się z prośbą o włączenie wspomnienia błogosławionej Marii Ludwiki Merkert, dziewicy, do kalendarza liturgicznego dla diecezji polskich. Nasza Kongregacja pragnie przekazać, co następuje. Odnośnie do kultu liturgicznego dotyczącego błogosławionych, mając na uwadze różnicę w stosunku do świętych, obecne przepisy przewidują, że wspomnienie błogosławionego może być wprowadzone do kalendarza liturgicznego diecezji, w której urodził się, umarł, żył lub jest pochowany, w randze wspomnienia fakultatywnego (wspomnienie obowiązkowe w kościele diecezjalnym, gdzie są przechowywane jego doczesne szczątki). Wniosek musi zostać złożony przez zainteresowanego biskupa (por. dodatek Notificatio de cultu Beatorum, 21 maja 1999, n-ry 3 i 6). Oprócz zapisu w kalendarzu liturgicznym dla diecezji polskich dotyczącego błogosławionej Marii Luizy Merkert, na podstawie kryteriów określonych w cytowanej Notificazione, a także w świetle Listu z 16 grudnia 2010 skierowanego do Waszej Ekscelencji (protokół nr 796/10/L -797/10/L), gdzie sugeruje się Biskupom Polskim dalszą refleksję dotyczącą wpisów do kalendarza ogólnonarodowego świętych i błogosławionych, właściwe wydaje się oczekiwanie na kanonizację bł. Marii Luizy Merkert, ażeby jej celebrację wpisać do kalendarza liturgicznego dla wszystkich diecezji w Polsce. Mając nadzieję, że powyższa kwestia została wyjaśniona w sposób wystarczający, korzystam z okazji, aby wyrazić Waszej Ekscelencji wyrazy ogromnego szacunku oddany w Panu

+ Józef Augustyn Di Noia, OP

Arcybiskup Sekretarz

(tłum. Ks. Piotr Duda)


Odpowiedź Sekretarza Kongregacji 

Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja