Pielgrzymka do MB Wspomożenia Wiernych

Pielgrzymka
do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Lasku Złotogłowickim k. Nysy
12 październik 2016Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lasku Złotogłowickim

Z wdzięczności za zatwierdzenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przez Kościół, pierwsza przełożona generalna bł. Maria Luiza Merkert wprowadziła ślubowaną pielgrzymkę do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lasku Złotogłowickim koło Nysy.

Dnia 12 października 2016 roku siostry z Domu Macierzystego w Nysie po raz kolejny pielgrzymowały do Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Laku Złotogłowickim.
W 2007 roku do dziękczynienia za zatwierdzenie Zgromadzenia dołączono wdzięczność za beatyfikację bł. Marii Luizy.

Zgodnie z tradycją u stóp Wspomożycielki Wiernych uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, a po krótkiej przerwie w nabożeństwie różańcowym. 


Msza Święta dziękczynna


Siostry z Domu Macierzystego


Nabożeństwo różańcowe

Pielgrzymowanie w tradycji
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety


Dzieło miłosierdzia - pielęgnację opuszczonych chorych w ich własnych domach Matki Założycielki rozpoczęły w 1842 r. pielgrzymką do Barda Śląskiego. Przynajmniej dwie  siostry  brały udział w dorocznej pielgrzymce mieszkańców Nysy do znanego w XIX wieku miejsca pielgrzymkowego ku czci Matki Bożej, prosiły o pomoc i Boże błogosławieństwo dla dzieła charytatywnego. Brak dokumentów źródłowych na bezpośrednie potwierdzenie tej pielgrzymki. Pośrednio o ewentualnym udziale w pielgrzymce parafialnej do Barda Śląskiego świadczą takie zdarzenia jak: w roku założenia Zgromadzenia miała miejsce parafialna pielgrzymka do Barda Śląskiego; w 1868 roku Matka Maria Merkert (błogosławiona) założyła tam placówkę, proboszcz wprowadził siostry 2 lipca, tj. w święto Nawiedzenia NMP; siostry pielgrzymowały m.in.do Barda Śląskiego, by uprosić zdrowie dla chorej Matki Generalnej Marii Merkert; Matka Franciszka chętnie obchodziła dróżki Maryjne.
Siostra M. Gaudentia tak pisze o pielgrzymowaniu Matki Franciszki do Barda Śląskiego: W czasie pielgrzymki zawsze udawała się do kaplicy górskiej położonej na wysokości 584 m. i zawsze przede mną ; zaledwie mogłam za nią nadążyć. Miłość do Najświętszej Dziewicy uskrzydlała jej nogi. W czasie ostatniej pielgrzymki już nie mogła udać się do kaplicy górskiej. Często spoglądała na górę i zastanawiała się: "Czy jeszcze raz zobaczę kaplicę górską?"  - Żegnając się mówiła: "Jestem tu chyba po raz ostatni!" - i rzeczywiście w tym jeszcze roku 1885 odwołał ją Bóg do siebie.

Matka Boża Wspomożenia Wiernych
w Lasku Złotogłowickim

Łaskami słynący obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lasku Złotogłowickim (zwanej również „Mariahilf” albo „Zum Bilde”, jest kopią słynnego obrazu Łukasza Cranacha Starszego (1472-1553) znanego pod tytułem Madonna z Dzieciątkiem, który artysta namalował w 1517 r.

Obraz w Lasku pochodzi z 1746 r. i jest namalowany na desce. Opisano go w następujący sposób: „pełna słodyczy, a zarazem z wielką powagą spogląda nasza Ukochana Pani na modlącego się pielgrzyma. Przez delikatny welon, nieco nasunięty na czoło, różni się od innych obrazów maryjnych. Maryja i Dzieciątko są przyozdobione srebrną koroną”. Obraz nie jest koronowany na prawie papieskim lub biskupim; czyniono starania w tym kierunku, którym przeszkodziła wojna.

 


Od XVIII wieku do cudownego obrazu zmierzały liczne pielgrzymki z Nysy i okolicy, zwłaszcza z ówczesnego powiatu grodkowskiego, prudnickiego.

Jakie zdarzenia przyczyniły się do rozsławienia tego wizerunku Matki Bożej? Dwie dziewczynki ze Złotogłowic przybyły na zalesione wzgórze, by zebrać trawę dla bydła. Na jednym z drzew - dzisiaj w tym miejscu za kościołem znajduje się krzyż z tablicą pamiątkową - znalazły obraz Matki Bożej, który z wielką czcią zaniosły do swojego kościoła parafialnego w Złotogłowicach. Nazajutrz, z bliżej nie znanych przyczyn. obraz Matki Bożej znikł z kościoła i znaleziono go na pierwotnym miejscu w Lasku Złotogłowickim. Wieść o tym zdarzeniu szybko rozniosła się w całej parafii. W przekonaniu mieszkańców, to Matka Boża w ten sposób wyraziła pragnienie, by w Lasku wybudowano kaplicę.

Krzyż z tablicą pamiątkową
 

Inna relacja mówi o obrazie Matki Bożej znajdującym się w bliżej nie określonym miejscu i o pewnym mężczyźnie, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w lesie. W niebezpieczeństwie wzywał pomocy Matki Bożej z obietnicą zawieszenia Jej wizerunku w lesie. Po powrocie do zdrowia, w miejscu zdarzenia wspomniany mężczyzna zawiesił na drzewie obraz Matki Bożej. Tym sposobem obraz ten mógł znaleźć się w lesie i wisieć tam do czasu znalezienia go w przez wspomniane wcześniej dziewczynki.

Drugie zdarzenie pozwala przypuszczać, że obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lasku był już wcześniej znany i czczony.

Powyższą relację i stwierdzenie zdaje się potwierdzać zapis w Księdze zmarłych w Złotogłowicach. Pod datą 29 września 1739 r. ks. Proboszcz Filip Bahr zanotował informację o zatonięciu pięciu osób płci żeńskiej pochodzących ze Śmicza, ich nazwiska i wiek nie są znane. Kierowane nabożeństwem do naszej "Pani w Obrazie" chciały przeprawić się przez rzekę Nysę i ją uczcić. Zapis ten jest pierwszą oficjalną wzmianką o kulcie Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w obrazie z Lasku Złotogłowickiego i związanym z nim ruchem pielgrzymkowym.

 


Ok. 1746 r. została wybudowana drewniana kaplica, która pod koniec XVIII wieku była zagrożona zawaleniem. Gmina Złotogłowice, chcąc podtrzymać kult Matki Bożej w wizerunku Wspomożenia Wiernych, zobowiązała się wybudować nowy murowany kościółek. Budowę kościółka w kształcie rotundy zakończono w 1805 r., a w 1817 r. wyposażono w ołtarze zakupione z kościoła sióstr magdalenek  p.w. św. Józefa w Nysie. W 1866 r. na ścianach kościółka pojawiły się wyraźne pęknięcia. Kuria wrocławska zobowiązała ks. F. Neumanna do wybudowania nowego kościoła pielgrzymkowego; dokonał jedynie remontu. Powołano więc zarząd kościółka, któremu polecono sprawę budowy. Za zezwoleniem kurii wrocławskiej w latach 1886-1887 wybudowano w stylu neogotyckim do dziś stojący kościół. Poświęcono go 8 września 1887 r. przy udziale ok. 5-6 tysięcy wiernych.
 

Do 1944 roku przybywały tu nieprzerwanie liczne pielgrzymki z Nysy i okolicy; w tym też roku, dla bezpieczeństwa, obraz przeniesiono do kościoła parafialnego w Złotogłowicach. Z nadejściem frontu 1945 r., wierni przenieśli cudowny obraz do kościoła w Lasku. Działania wojenne spowodowały częściowe zniszczenie kościoła, obraz przeniesiono do sióstr Marianek przy Alei Wojska Polskiego. Brak opieki nad kościołem w latach powojennych spowodował jego niszczenie. Kolejne prośby kurii opolskiej w celu ratowania tego miejsca pielgrzymkowego (1950, 1957-58, 1960) nie przyniosły pozytywnych skutków. Odremontowano go dopiero w 1973 r. dzięki staraniom ks. prałata J. Kądziołki; 15 sierpnia 1973 r.  odprawiono uroczystą sumę z udziałem licznych kapłanów i wiernych dekanatu nyskiego.

W drugą rocznicę beatyfikacji Marii Luizy Merkert,  w dniu 30 września 2009 roku, zakończone zostało znakowanie szlaku błogosławionej, na którym znajduje się także kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

 
Płyta z sekwencją bł. Marii Luizy i Jej faksymilia

*   *   *

Pielgrzymka
do M.B. Wspomożenia Wiernych
w 2012 r.


*   *   *

Pielgrzymka
do M.B. Wspomożenia Wiernych
w 2011 r.
*   *  *
Pielgrzymka
do M.B. Wspomożenia Wiernych
w 2010 r.Pielgrzymka
do M.B. Wspomożenia Wiernych
w 2009 r.


Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126097 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja