Patronka Roku Życia Konsekrowanego
 
INAUGURACJA
ROKU ŻYCIA KONSEKROWANEGO
2011-2012
w Metropolii Górnośląskiej
pod patronatem
bł. Marii Luizy MerkertLIST PASTERSKI BISKUPÓW
METROPOLII GÓRNOŚLĄSKIEJ
OBWIESZCZAJĄCY
ROK ŻYCIA KONSEKROWANEGO
W METROPOLII

 

Drodzy wierni naszej górnośląskiej metropolii!

Z inicjatywy sługi Bożego Jana Pawła II, od czternastu lat w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tym razem ten jeden dzień chcemy w naszej górnośląskiej metropolii niejako rozszerzyć, mając na względzie dzisiejsze funkcjonowanie i przyszłość szczególnie żeńskich zakonów, zgro­madzeń i świeckich instytutów życia konsekrowanego.

Racji, które nas skłaniają do skupienia uwagi na żeńskim życiu konsekrowanym jest kilka. Nade wszystko ujawnia się coraz bardziej brak właściwego rozumienia istoty życia konsekrowanego w dzisiejszym Kościele. Niektórzy wręcz uważają, że to przeżytek. Na ko­biety w habitach spoglądamy najczęściej z podziwem, ale własnej córki, wnuczki, czy ko­leżanki w takowym stroju nie chcemy widzieć. Bywa, że rodzice zupełnie nie potrafią się pogodzić z faktem, że córka poszła do klasztoru. Seminarium dla syna można jeszcze ja­koś zaakceptować; ostatecznie status księdza w społeczeństwie nie jest najgorszy. Natomiast cela zakonna dla córki, bywa postrzegana jako koniec jej możliwości rozwoju i ścieżka do zmarnowania życia. 

Takie światowe, zupełnie niechrześcijańskie widzenie rzeczy sprawia, że klimat dla rozwoju żeńskich powołań jest w naszym społeczeństwie na Śląsku coraz gorszy, żeby nie powiedzieć toksyczny. Do tego dochodzi jeszcze wpływ materializmu i konsumpcji, wą­tła wiara w wielu naszych rodzinach i charakterystyczny dla młodego pokolenia problem z powzięciem jednoznacznej decyzji na całe życie. Skutkiem jest wyraźny spadek liczby powołań do zgromadzeń żeńskich, coraz częstsze zamykanie domów zakonnych, obawy o przyszłość i niepokój w sercach wielu sióstr zakonnych.

Pośród sióstr daje się też zauważyć zagubienie na poziomie rozumienia własnej tożsamości, a bardziej jeszcze misji w Kościele i świecie. Ze strony duchownych narasta lekceważenie i marginalizacja konsekrowanych niewiast we wspólnocie Kościoła, co gorzko owocuje w sercach niektórych sióstr kompleksami niższości, poczuciem krzywdy, brakiem entuzjazmu i zaufania do pasterzy Kościoła. Niektóre ze wspólnot zakonnych borykają się z problemem odczytania i realizacji własnego charyzmatu w bardzo szybko zmieniających się uwarunkowaniach życia, a wielu siostrom przychodzi z coraz większym trudem har­monijnie żyć i działać we wspólnocie konkretnego domu.

Przeto, mając na uwadze piękne owocowanie dopiero co zakończonego Roku Kapłańskiego, ogłaszamy w naszej górnośląskiej metropolii Rok Życia Konsekrowanego, od 2 lu­tego br. do 2 lutego 2012 roku. Hasłem roku będą słowa wyjęte z anielskiego zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie: „Pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Zdają się one dobrze wska­zywać na boskie źródło tożsamości osób konsekrowanych i szczególną ich więź z Panem. Chodzi o oblubieńczy związek, u podstaw którego jest dar rad ewangelicznych, czyli obfi­tość Boskiego obdarowania, które umożliwia życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Dar ten domaga się oddania Bogu życia na własność, a skutkuje w ten sposób, że osoba konsekrowana urzeczywistnia Chrystusowy styl życia na ziemi, życia z Boga i dla Boga, krocząc śladami Chrystusa. W ten sposób osoba konsekrowana staje się i jest we wspólno­cie Kościoła znakiem Królestwa Bożego, w czym ujawnia się sedno misji i wartość stanu życia konsekrowanego w Kościele. Krótko mówiąc, osoby konsekrowane apelują o spoglą­danie w górę, zainteresowanie niebem, co w dobie konsumowania zdobyczy ziemi ma wy­jątkowo istotne znaczenie dla każdego dziecka Bożego.

Patronką Roku Życia Konsekrowanego czynimy błogosławioną Marię Luizę Mer­kert, urodzoną i działającą w Nysie założycielkę Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazy­waną Śląską Samarytanką, Matką ubogich, a nawet kochaną Matką wszystkich. W jednym z pism okólnych do swoich sióstr pisała: „Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca i przyrzek­nijmy Mu równocześnie, że poświęcimy nasze słabe siły jedynie dla Jego służby i zawsze dążyć będziemy do tego, by w naszym Zgromadzeniu rozkwitły coraz bardziej cnoty, któ­rych wymagają nasze święte śluby. […] Prośmy i błagajmy, byśmy były prawdziwymi ob­lubienicami naszego niebieskiego Oblubieńca”.

W tych prostych słowach błogosławionej Marii Luizy nietrudno odkryć zawsze aktualne podstawy realizacji jakiejkolwiek formy życia konsekrowanego: zawierzenie Bogu, po­święcenie Mu życia, rozwijanie tego, co Bogu miłe, oblubieńcza więź z Jezusem. Dlatego, drogie siostry zakonne, prosimy Was, abyście słowa te wzięły sobie mocno do serca, po­dejmując na różnych poziomach dzieło odnowy swego życia duchowego i wspólnotowego, a także trud zgłębienia i lepszej adaptacji realizowanego charyzmatu. Zasadniczą pod­stawą Waszej refleksji niech będzie adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata i watykańska instrukcja pt. Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Wszelki Wasz wysiłek zmierzający ku od­nowie i ukierunkowany na głębię życia duchowego obiecujemy wspierać stosownymi dzia­łaniami i modlitwą, a jego owocowanie powierzamy opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.

Już dziś drogie siostry zapraszamy Was 3 maja br. do bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie na Mszę św. dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II i o nowe powołania zakonne. Natomiast 4 czerwca br. zapraszamy na Górę św. Anny, na Wasz do­roczny dzień modlitw. Prosimy też o podjęcie inicjatyw z myślą o zaprezentowaniu specy­fiki oraz form życia i działalności własnego zgromadzenia, czy instytutu, a także włączenie się w metropolitalne, czy diecezjalne inicjatywy służące temu samemu celowi.

Do Was wszystkich wiernych trzech diecezji: gliwickiej, katowickiej i opolskiej zwra­camy się z gorącym apelem, aby w tym czasie do 2 lutego 2012 roku podjąć trud szczegól­nej modlitwy z siostrami, za wszystkie siostry i o nowe powołania zakonne. Niech będzie to czas naszego większego otwarcia się na życie konsekrowane w ogóle, na potrzeby i po­sługiwanie sióstr, na problemy, z którymi się na co dzień borykają. Nie zmarnujmy okazji, by odkryć na nowo wartość i znaczenie stanu konsekrowanego we wspólnocie Kościoła, a modlitwę za niewiasty konsekrowane włączmy do naszego pacierza.

Was, drogich Duszpasterzy, bardzo proszę o jak największe otwarcie się na życie i posługiwanie sióstr, o zaangażowanie się w dzieło modlitwy za siostry i o nowe powołania zakonne, inicjowanie tej modlitwy na poziomie dekanatu i parafii. Proszę Was także o wspieranie przeróżnych dzieł i wszelkiego dobra, które siostry rozwijają pośród nas, a którego nieraz nie widzimy i nie potrafimy należycie docenić.

Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego wszystkim osobom kon­sekrowanym, siostrom, braciom i ojcom, przekazujemy bukiet najlepszych życzeń. Wszyst­kim wiernym górnośląskiej metropolii udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa.

 

W imieniu biskupów metropolii górnośląskiej

 

Wasz biskup

† Andrzej Czaja

 

Opole, 21 stycznia 2010 r.

 

Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszego listu w niedzielę 30 stycznia br.


 http://www.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=943&Itemid=36&ed=19

 http://www.kuria.gliwice.pl/add/info/index.html

 

 http://zyciezakonne.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5476&Itemid=75


*   *   *Uroczystość Ofiarowania Pańskiego

Dzień Życia Konsekrowanego
dnia 2 lutego 2011 roku
kościół seminaryjno-akademicki
pw. św. Jadwigi w Opolu

 

 

W diecezji opolskiej znajduje się 20  różnych zgromadzeń zakonnych, w tym jedno klauzurowe. W sumie 714 sióstr modli się i pracuje na 85 placówkach zakonnych.
Obchody Dnia Życia Konsekrowanego połączono z inauguracją Roku Życia Konsekrowanego w Metroplii Górnośląskiej. Uroczystej Eucharystii, w koncelebrze z kapłanami i zakonnikami, przewodniczył i homilię wygłosił Biskup Opolski Andrzej Czaja. W kościele seminaryjno-akademickim rozbrzmiewał śpiew w wykonaniu Chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” pod dyr. Krzysztofa Dziewięckiego. W pomieszczeniu WSD przygotowano poczęstunek, po czym w auli seminarium, Biskup Opolski wygłosił konferencję dla sióstr, braci i ojców zakonnych, a Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" zaprezentował dwugodzinny koncert muzyczny.Czas ucieka, wieczność czeka
 
 
Bogu mojemu
Panu i Stwórcy wszystkiego
ofiaruję siebie, moje życie,
zdolności i dokonania,
które są Jego łaską i darem.
Zatracając się w Nim
odnajduję
większą wolność i godność.
Odnajduję życie,
którym On mnie obdarza!
Panie mój i Boże,
uczyń mnie narzędziem
i odblaskiem
Twego miłosierdzia!
A.D. 2011

* * *

Koh 2,21
 
Chwała Ojcu -
Panu i Stworzycielowi!
Chwała Synowi -
Bratu i Oblubieńcowi!
Chwała Duchowi -
Dawcy Życia i Świętości!
CHWAŁA
TRÓJJEDYNEMU BOGU -
ODWIECZNEJ MIŁOŚCI!
Wdzięczne
TE DEUM LAUDAMUS
za łaski i dary
Boga i ludzi
i już dzisiaj za wszystko
co następne lata przyniosą!
A.D. 2000

* * *

Koh 2,21
 
Łącznie stronę odwiedziło już 126098 odwiedzający
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja